Samarbeten

Fortifikationsverket har en unik position i skärningspunkten mellan statsförvaltningen, försvars- och säkerhetssektorn och fastighetssektorn. Vi ingår i flera samarbeten i de tre sektorerna.

Samarbeten inom statsförvaltning

SOTI – samverkansområde Teknisk Infrastruktur

Som en del av vårt uppdrag kring krisberedskap medverkar vi i en av de sex samverkansgrupperna som MSB (myndigheten för samhällskydd och beredskap) ansvarar för, SOTI. Gruppen fungerar i huvudsak som en plattform för nätverkande och informationsspridning. Syftet är att den tekniska infrastrukturen, dvs. elförsörjning, elektronisk kommunikation, gasdistribution, informationssäkerhet, mediedistribution samt kommunalteknisk försörjning, har en sådan robusthet och att berörda aktörer har en sådan krishanteringsförmåga att konsekvenserna för samhällsviktig verksamhet begränsas vid allvarliga störningar.

 

Samverkansforum – för bättre statligt byggande/förvaltning

Nätverk som ska förbättra byggherresamverkan inom statliga organisationer. Visionen är ”Helt rätt i statligt byggande och förvaltning”. Det innebär nöjda kunder och ändamålsenliga produkter genom att statliga anläggningar med tillhörande tjänster uppfyller både samhällets och användarnas krav.

 

UFOS – för att utveckla offentlig förvaltning

Fortifikationsverket är ordförande i Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (UFOS). UFOS bedriver utvecklingsprojekt som ger verktyg för att effektivisera fastighetsförvaltandet och höja kvaliteten för hyresgästerna.

 

Samverkansgrupp – för att nå nationella miljömål

För att Sverige ska nå de 16 nationella miljömålen som riksdagen har satt upp finns en samverkansgrupp som stöd till de åtta målansvariga myndigheterna. Gruppen är även en remissinstans inför den årliga uppföljningen av målen. Var tredje år tar gruppen även fram en fördjupad utvärdering som Naturvårdsverket överlämnar åt regeringen. I gruppen finns representanter från myndigheter, länsstyrelser, Sveriges kommuner och landsting samt Svenskt näringsliv. Fortifikationsverket är representant för försvarssektorn.

 

Samarbeten inom försvars- och säkerhetssektorn

Samarbete inom försvarssektorn – för ekologisk hållbarhet

I ett unikt samarbete mellan de olika försvarsmyndigheterna arbetar vi tillsammans med att minska vårt ekologiska avtryck genom gemensamma mål, policys och aktiviteter. Här ingår, förutom Fortifikationsverket även Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarets radioanstalt och Försvarshögskolan.

 

Nordisk-Baltisk försvarsbygg (NBDE) – för att lära av varandra

Det övergripande syftet med det Nordisk-Baltiska samarbetet inom området för försvarsfastigheter är att lära av varandra och dela goda exempel och idéer. Samarbetet bidrar därmed till en konkurrenskraftig, kostnadseffektiv och professionell förvaltningsverksamhet. Arbetsgrupper finns inom bland annat miljö, nyckeltal och benchmarking, energi samt internationella operationer.

 

Samarbeten inom fastighetssektorn

Byggherrarna

Intresseföreningen Byggherrarna är en mötesplats för professionella byggherrar inom offentlig och privat verksamhet. Byggherrarna arbetar med information, påverkan och utveckling av byggherrerollen för att förbättra det svenska samhällsbyggandet.

 

BELOK – för energieffektivisering

Beställargruppen lokaler (BELOK) är ett nätverk där Sveriges största privata och offentliga fastighetsägare av lokaler är medlemmar. BELOK driver utvecklingsprojekt inom energieffektivisering och miljöfrågor.

Fortifikationsverket

Telefon: 010-44 44 000

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Jag förstår