Handböcker inom fortifikation

Som en del i uppdraget att föra vidare vår kompetens inom fortifikation har vi utarbetat handböcker

Handbok skydd av byggnader

Målsättningen med handboken är att den ska användas som underlag för värdering av byggnaders sårbarhet mot olika typer av angrepp. Det kan gälla myndighetsbyggnader, ambassader, huvudkontor, regeringsbyggnader och byggnader för lokal, regional och nationell ledning.

 

Handboken riktar sig till intressenter som har till uppgift att förhindra eller försvåra och minimera skadeverkan på samhällsviktiga byggnader till följd av exempelvis terrorism, sabotage och kriminalitet. Tanken är att den ska vara ett stöd för ingenjörer, arkitekter och beslutsfattare vid planering och utformning av till exempel regeringsbyggnader, domstolar och ambassader.

 

Handbok skydd mot elektromagnetiska störningar i samhällsviktig infrastruktur

EMP, elektromagnetisk puls, varken syns eller hörs men kan slå ut instrument och vitala elektroniska styr- och kontrollsystem. Vi kartlägger hur sårbar den samhällskritiska tekniska infrastrukturen är, när det gäller avsiktliga elektromagnetiska störningar, och föreslår sedan rätt skyddsåtgärder. Handboken tas fram i samverkan mellan Fortifikationsverket, Post- och telestyrelsen, PTS, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

 

Camphandbok

Vi har också på uppdrag av Försvarsmakten tagit fram en Camphandbok som remissbehandlas inför fastställande.

 

Länk till mer information om och beställning av Handbok skydd av byggnader

Fortifikationsverket

Telefon: 010-44 44 000