Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Revingehed

Revingehed

Militär övningsverksamhet är inget hot mot ett rikt växt- och djurliv. Tvärtom finns det många intressanta arter på försvarets skjutfält. På Revingeheds övningsfält i Skåne har 157 skyddsvärda och hotade växt- och djurarter identifierats.

Revingehed är ett av det största och mest komplicerade militära övningsfälten i landet. Det omfattar 4600 hektar skogsmark och öppet vatten. För området har en miljöanpassad skötselplan tagits fram i ett gemensamt projekt mellan Fortifikationsverket och försvarsmakten. Förutom en mycket detaljerad information om områdets intressanta natur med dess flora och fauna samt den militära verksamheten, finns även beskrivningar av olika kulturhistoriska värden och hur marken använts tidigare.

Av den sammanfattning som finns över hotade och sällsynta arter framgår att här lever tre arter av myror som tidigare inte varit kända på någon annan plats i landet. Lökgrodan är en akut hotad art som förekommer inom området förutom skalbaggar, fjärilar och andra insekter samt vissa sällsynta växter och svampar. En unik orkidéart har hittats vid restaureringen av Vombs ängar – något som fått botanister att jubla högt. Här har även speciella groddammar anlagts.

Arbetet med att restaurera ängarna och gräva om delar av Klingavälsåns fåra skedde under sensommaren och hösten 2001. Syftet har varit att höja grundvattennivån och återskapa goda betingelser för de fågelarter som gjorde ängarna riksbekanta på 1920-talet. Klingavälsåns naturreservat är ett av Skånes största och området betraktas som ett internationellt viktigt våtmarksområde. Våtmarken har anlagts i samarbete med länsstyrelsen och kommunen är cirka 39 hektar stor.

Enligt direktiven för EUs så kallade Natura 2000-programmet ska länderna inom Europa bevara vissa skyddsvärda naturtyper. I det sammanhanget är de militära övningsfälten med sina höga naturvärden mycket intressanta. Redan hösten 1998 anmäldes Revingefältet som ett Natura 2000-område.