Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Återetablering av Dalregementet i Falun

Regeringen har gett Försvarsmakten och Fortifikationsverket i uppdrag att påbörja återetableringen av Dalregementet (I 19) i Falun.

Att etablera ett helt nytt regemente på mark som inte är planlagd, det vill säga mark som inte är planerad, är en stor uppgift som tar tid.

Fortifikationsverket arbetar nu med att ta fram en stor mängd underlag som behövs i det fortsatta arbetet, som sker i nära samarbete med Försvarsmakten och Falu kommun.

Försvarsmakten håller på att fastställa vilka behov som finns.

Falu kommun arbetar med planprocessen.

Och vi håller på att ta fram en genomförandeplan.

Arbetet sker i en steg-för-steg-process där vi i takt med att olika underlag blir klara successivt kommer att justera planeringen.

Myran

Karta

Karta över det tilltänkta området.

Tillsammans med Försvarsmakten har vi analyserat olika alternativ för var det nya regementet bör placeras. Den gemensamma slutsatsen är att ett område i anslutning till övningsområdet Myran är det alternativ som har bäst förutsättningar.

Det handlar bland annat om möjligheten till framtida expansion och att kunna använda det befintliga övnings- och skjutfältet. Närheten till Falun och tillgång till befintlig infrastruktur som exempelvis vägar, vatten och fiber har också vägts in i beslutet.

Skog från ovan

Det tilltänkta området.

Bedömningen är att de andra alternativen skulle ha blivit dyrare, bland annat eftersom marken där har stora höjdskillnader. Andra nackdelar är att regementet då skulle ha hamnat längre från centrum och även inskränkt på övningsfältet.

Det valda området finns beskrivet i planansökan, men exakt var gränserna ska gå är ännu inte beslutat.

När det finns samsyn mellan oss, Försvarsmakten och Falu kommun går det att presentera ett mer detaljerat förslag, vilket även kommer att presenteras i detaljplanen.

Den aktuella marken tillhör Falu kommun och det är också kommunen som fattar beslut om huruvida den ska säljas till Fortifikationsverket.

Samexistens

I dag kan allmänheten vistas på övningsfältet vid Myran när det inte används och den öppenheten vill vi behålla.

Ambitionen är att behålla så mycket som möjligt av naturområdet eftersom det är viktigt för både allmänheten i Falun och anställda i Försvarsmakten.

Säkerhetsaspekten är dock alltid viktigast. Det går till exempelvis inte att genomföra skjutövningar utan att avlysa området.

Hänsyn till naturvärden

När vi anlägger byggnader och områden tar vi alltid hänsyn till de naturvärden som finns där. Det kan till exempel handla om att säkra områden med ovanliga arter av växter, träd och djur.

Exakt hur anpassningen kommer att göras i det här fallet kommer att beslutas i samverkan med Falu kommun under detaljplaneprocessen.

Frågor och svar

När börjar ni bygga?

Det beror bland annat på när Försvarsmakten lägger sina beställningar till oss, hur lång tid kommunens detaljplanearbete tar liksom om det sker några överklaganden.

När är regementet klart?

Eftersom det just nu pågår flera parallella processer är det svårt att ge ett specifikt besked när regementet kan tas i drift.

Vilka utmaningar finns i arbetet?

Det finns stora naturvärden i det aktuella området och det finns också risker kopplade till rådande vattenförhållanden, vilket vi behöver ta hänsyn till i det fortsatta utredningsarbetet.

Har kommuninvånarna i Falun något att säga till om när det gäller var regementet ska placeras?

Ja, det kommer att finnas möjlighet att ta del av planer och att yttra sig i processen kring hur området ska utvecklas.

Vilka lokaler använder Dalregementet just nu?

Just nu löser vi Försvarsmaktens verksamhetsbehov genom att hyra tillfälliga lokaler, bland annat på det gamla regementsområdet och i det gamla sanatoriet i Högbo.

Hur ser Fortifikationsverket på att hyra lokaler av andra fastighetsägare?

Vi strävar att i största möjliga mån äga de fastigheter vi hyr ut eftersom det är viktigt ur ett säkerhets- och beredskapsperspektiv, men även ur ett ekonomiskt perspektiv. I de fall fastigheter inte kan ägas hyr vi in dem för Försvarsmaktens räkning.

Hur kommer närliggande fastigheter att påverkas?

När mark- och byggnadsarbeten väl kommer igång kommer trafik och buller periodvis att öka. Enligt planeringen ska de delar av verksamheten som bullrar mest, exempelvis körplan, placeras längst bort från befintliga bostäder. De övningar som genomförs på skjutfältet medför redan idag buller och vi bedömer att ökningen av den här typen av buller kommer att vara marginell.

Tidslinje – Dalregementet i Falun

1625 – 2000: Dalregementet verkar under olika former

30 juni 2000: Dalregementet avvecklas

15 december 2020: Riksdagen fattar beslut om att Dalregementet ska återetableras i Falun

23 oktober 2021: Dalregementet återinvigs

8 augusti 2022: De första värnpliktiga på över 20 år rycker in för att göra sin grundutbildning

23 maj 2023: Regeringen ger Försvarsmakten och Fortifikationsverket i uppdrag att påbörja arbetet med återuppbyggnaden av Dalregementet