Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Karlbergs framtida utveckling

Försvarsmakten befinner sig i tillväxt och satsar på officersutbildningen på Militärhögskolan Karlberg för att på sikt öka sin operativa effekt. För det krävs det infrastrukturella utbyggnader på området och det sker i samarbete med Fortifikationsverket. Satsningen behövs för att nå målen i försvarsbeslutet som syftar till ökad försvarsförmåga.

Det här är en beskrivning av Fortifikationsverkets planering för Försvarsmaktens tillväxt och behov av nya utbildningsplatser för kadetter på Karlberg.

Illustration karta Karlsbergsområdet.

Karta över Karlberg.

Pågående projekt

 1. Smedsvalvet
  Byggnaden används idag för undervisning och här ska alla sju lärosalar anpassas för dagens behov av undervisning, bland annat genom helt ny ventilation. Samtidigt passar Fortifikationsverket på att utföra mer omfattande underhållsåtgärder för att byggnaden ska hålla i framtiden så som renovering av fasad och tak.
  Just nu arbetar Fortifikationsverket med ett så kallad SI – slutligt investeringsbeslut och näst på tur i processen är att författa en regeringsskrivelse för att få det regeringsbeslut som behövs för att kunna handla upp en entreprenad. När upphandlingen av entreprenaden är klar hoppas vi kunna inleda arbetet i början 2022 och förhoppningsvis vara klara till slutet av 2023.
 2. Kadettflygeln
  Flygeln tillhör Karlbergs slott och används som elevhem. Sommaren 2021 pågår förberedande rivningsarbeten inför en totalrenovering. Byggnadens tekniska funktioner uppdateras, underhåll av fasader genomförs, nya golv kommer på plats, renovering av tak och fönster samt målning kommer utföras. Samtidigt utförs anpassningar så att fler av verksamhetens funktioner i byggnaden uppdateras till dagens behov och krav.
  Sista anbudsdag för Kadettflygeln är satt till 17 september 2021 och därefter genomförs utvärdering, tilldelning av kontrakt, etablering och entreprenad.
 3. Slottet
  Takomläggning av hela slottet och flyglarna. Projektet med takomläggningen av slottet inklusive flyglarna; kadett- och chefsflygeln började 2018 och beräknas vara helt klar hösten 2021.

Planerade projekt

Under hösten 2021 pågår ett planeringsarbete inom Försvarsmakten kring hur satsningen för Karlberg kommer att se ut. Planerna vi presenterar här är än så länge preliminära och Försvarsmaktens behov kan komma att tillgodoses på andra sätt.

 1. Återskapande av elevhemmet Nydal
  Bygglovet för Nydal är beviljat och det kommer att genomföras både en tillbyggnad och en ombyggnad. Allt för att skapa fler platser åt det ökade antalet studerande och i just det här huset kommer ungefär 75 kadetter att kunna bo.
 2. Ny matsal- och mässbyggnad
  Under sommaren 2021 avgjordes vilken arkitektfirma som fick det prestigefulla uppdraget att rita den nya matsalen och mässbyggnaden på Karlberg. Byggnaden är kanske den viktigaste i Karlbergs framtida utveckling då alla andra planer för området är beroende av att den nya matsalen och mässen kommer på plats. Där den befintliga matsalen och mässen ligger idag ska nya kontor och utbildningssalar för Militärhögskolan istället vara placerade.
  Gå till artikeln om arkitektfirman som fick uppdraget.
 3. Ombyggnation av den befintliga matsals och mässbyggnaden
  Byggnaden omvandlas till kontor, undervisningssalar och aula.
 4. Nya elevhemmet – T-huset
  Ett helt nytt elevhem planeras att uppföras mellan Nydal och Fältskären. Byggnaden kallas för T-huset helt enkelt för att det kommer att se ut som ett T.
  Här är tidplanen beroende av processen i detaljplanearbetet och vi väntar på beslut för att komma vidare. Sammanlagt ska det nya elevhemmet T-huset och ombyggnaden av Nydal ge 150 nya boenderum.
 5. Tillfälliga kontorsbyggnader
 6. Nybyggnation av logistik- och vårdhall
  Byggnaden tar hand om behovet av förvaring och vård av utrustning. En så kallad Behovsanalys är genomförd och även här är tidplanen beroende av processen i detaljplanearbetet.

Gemensamt planeringsarbete

Idag finns 392 tillgängliga platser för kadetter på elevhem inom slottsområdet på Karlberg. Nu planeras det för 150 nya platser genom ombyggnad och tillbyggnad av Nydal samt nybyggnad av T-huset. Totalt kommer alltså Militärhögskolan att framöver kunna husera drygt 500 kadetter på kadettutbildningen vid Karlberg.

Fortifikationsverket har fått uppdrag av Försvarsmaktens Lokalplaneringsenhet att starta ett gemensamt planeringsarbete. Tillsammans skapar vi de byggnader som krävs för att möta Försvarsmaktens behov. I dagsläget befinner vi oss i en fas där vi behöver ett slutgiltigt beslut från regeringen för att kunna realisera alla projekt som planeras.

Planen för Karlbergs framtida utveckling är långsiktig och kommer att pågå många år framöver. Det innebär förstås att planerna kan komma att ändras med tidens gång, men i dagsläget ser planerna ut så här.

För området finns en pågående detaljplan som ska godkännas av Solna stad. Innan byggprocessen startar genomförs en rad utredningar som beskriver förutsättningarna på plats. Utredningarna handlar bland annat om hur det utökade behovet påverkar ekologin, träd och djur på området. De ska exempelvis även beskriva hur dagvatten kommer att hanteras och själva markens beskaffenhet – allt för att resultatet ska bli så hållbart och genomtänkt som möjligt. Dessa utredningar är en viktig del av arbetet med detaljplanen.

I detaljplanen ingår:

   • Nybyggnation av kök, matsal och mässbyggnad
   • Ombyggnation av den befintliga matsals- och mässbyggnaden till kontor, undervisningssalar och aula
   • Nybyggnation av ett elevhem som kallas T-huset med tanke på formationen
   • Återskapande av byggnaden Nydal till ett studenthem
   • Nybyggnation av logistik- och vårdhall

Utöver projekten i detaljplanen, väntar Fortifikationsverket även på beslut kring verksamhetsanpassning av utbildningslokaler i Smedsvalvet. Under sommaren 2021 pågår förberedelser för en större renovering av Kadettflygeln.

Det kommer att pågå markarbeten för att skapa utrymme för de kablar som transporterar allt det som våra hus behöver för att fungera. Det handlar om kablar för fiber och elkraft och ledningar för avlopp, vatten och fjärrvärme. Dessa markarbeten kommer att pågå i flera år och delas upp i etapper för att verksamheten på området ska påverkas så lite som möjligt.

Tillväxt kräver mera kraft. En ny mottagningsstation för elkraft är redan uppförd. Nästa steg blir att bygga de nätstationer som ska kopplas till den mottagningsstationen och ge området den elkraft som behövs idag – och imorgon.

De nya nätstationerna kommer att skapa utökad redundans för elen på området.

Tillfälliga kontorsplatser

På sikt kommer Militärhögskolan att behöva 100 nya kontorsplatser på Karlberg, bland annat för den personal som arbetar med administration. För att kunna genomföra den expansionen behöver vi skapa tillfälliga kontorsplatser och den byggnaden kommer att ligga vid entréområdet från Solnahållet. Bland annat kommer de kontorsplatser som idag finns i byggnad Nydal att tillfälligt placeras här.

Tidplanen för detta arbetas fram under våren 2021 och projektet ska sedan ut på förfrågan för att anlita den entreprenör som ska genomföra bygget. Byggnaden för de tillfälliga kontoren kommer att bli 1500 kvm och bestå av tre våningar. Här kommer det finnas cirka 80 tillfälliga kontorsplatser för de som behöver när resten av projekten genomförs.

Processen

Så här är processen tänkt: den nya matsals- och mässbyggnaden byggs och tas i bruk.
Då stängs den befintliga matsals- och mässbyggnaden och Fortifikationsverket inleder ombyggnaden av det huset där alltså kontor och undervisningssalar skapas.
När den ombyggnaden är klar avvecklas den tillfälliga kontorsbyggnaden vid entréområdet.

Kontorsplatserna i byggnad Nydal evakueras till den tillfälliga kontorsbyggnaden och Nydal återskapas till ett elevhem. Denna byggnad var först ett elevhem för verksamheten i Fältskären och innehöll logement. Huset blev sedan kontoriserat och ska nu bli elevhem igen med så kallad ARA-standard, det innebär egna rum med hygienfunktioner som dusch och WC. Denna standard ska gälla för alla elevhem för kadetterna på Karlberg.