Gå till innehåll

Byggnadsminnen

Fortifikationsverket förvaltar drygt 300 byggnader som är klassade som statliga byggnadsminnen. Syftet med byggnadsminnen är att bevara spår av historien som har stor betydelse för förståelsen av dagens och morgondagens samhälle och att garantera människors rätt till en viktig del av kulturarvet.

Riksantikvarieämbetet är den myndighet som föreslår vilka byggnader som ska bli statliga byggnadsminnen och regeringen fattar sedan beslutet om byggnadsminnesförklaring.

En byggnad eller miljö som utses som statligt byggnadsminne kräver särskilda hänsynstaganden vid ombyggnad, underhåll och drift. Varje byggnadsminne har därför särskilda skyddsbestämmelser. Vårt ansvar är att förvalta byggnaderna därefter så att inte det kulturhistoriska värdet minskar.

Militära och civila byggnader

Bland byggnadsminnena i vårt bestånd finns både byggnader och anläggningar som är uppförda för försvarets behov men även byggnader som ursprungligen uppförts för civila ändamål. De före detta civila byggnaderna har hamnat inom verkets förvaltning genom inköp av mark för försvarets behov.

Här kan du läsa mer om några av våra statliga byggnadsminnen.