Gå till innehåll

Hantering av personuppgifter

Fortifikationsverket värnar om personlig integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda personuppgifter på bästa sätt och att följa tillämpliga dataskyddsregler.

Vissa situationer gör att vi behöver spara och behandla personuppgifter, som till exempel namn, adress och andra kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling kan vara hantering av hyresregister, begäran om allmänna handlingar och dylikt. Personuppgifter behandlas även vid den kamerabevakning som av säkerhetsskäl kan komma att bedrivas vid vissa av våra byggnader och anläggningar.

Vi följer gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Rättsliga grunder för att behandla personuppgifter kan vara avtal, rättslig förpliktelse, skydd för grundläggande intressen eller uppgifter av allmänt intresse och myndighetsutövning. Uppgifterna sparas endast så länge det är nödvändigt.

Vi kan komma att dela personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag eller avtal. Däremot kommer vi aldrig att överföra uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Fortifikationsverket, organisationsnummer 202100-4607, postadress 631 89 Eskilstuna, telefonnummer 010-44 44 000, mejladress fortv@fortifikationsverket.se.

Den som vill ha ut information om sina personuppgifter (för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar uppgifterna) fyller i och undertecknar mallen Begäran personuppgiftsutdrag och skickar in den tillsammans med en kopia på sin legitimation via post till Fortifikationsverket, 631 89 Eskilstuna eller via e-post till fortv@fortifikationsverket.se.

Fortifikationsverkets dataskyddsombud når du via mejladressen dataskyddsombud@fortifikationsverket.se.

Eventuella klagomål på vår behandling av personuppgifter lämnas hos tillsynsmyndigheten (IMY): Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats. , telefonnummer 08-657 61 00.