Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Nationella miljökvalitetsmål

I regleringsbrevet framgår att Fortifikationsverket ska medverka till att de statliga målen för arkitektur, formgivning och design uppnås. Myndigheten ska även verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås, främst målen om god bebyggd miljö, begränsad klimatpåverkan och levande skogar.

God bebyggd miljö

Våra kunders verksamhet förändras och utvecklas. För att anpassa fastighetsbeståndet efter kundernas nya behov och krav genomför vi årligen ett stort antal byggprojekt i form av både ny- och ombyggnationer. Vid alla investeringsprojekt som Fortifikationsverket startar eftersträvas att kriterierna enligt Miljöbyggnad ska tillämpas.

Begränsad klimatpåverkan

Fortifikationsverkets enskilt största påverkan på miljön kommer från energianvändningen. Vi har fasat ut fossila bränslen och ligger i fas med vårt mål om att vara oberoende av fossila bränslen. Vi har även mål om att minska vår totala energianvändning och att minska koldioxidutsläppen från resor och transporter.

Levande skogar

Av Fortifikationsverkets närmare 380.000 hektar mark så har ungefär 200.000 hektar någon form av naturskydd. Det innebär att vi har ett stort ansvar, betydligt mycket större än vad som står i proportion till vårt markinnehav.

Fortifikationsverket planerar även skogsförvaltningen med extra hänsyn till naturvärden. Exempelvis sparas grov död ved, hög- och kulturstubbar samt så kallade evighets- och miljöträd. Lövträdsplantering, röjning för bevarande av skogsbryn och förstärkt hänsyn till kulturmiljöer och vatten är andra exempel på åtgärder som görs för att stärka naturmiljöer.