Gå till innehåll

De är nominerade till Fortifikationsverkets arkitekturpris

För att utveckla den militära byggnadstraditionen och inspirera till god arkitektur i försvarsfastigheter delar Fortifikationsverket ut ett arkitekturpris till ett objekt i det egna fastighetsbeståndet. Här är årets nominerade.

Vit modern husfasad i U-form

Dianeberg. Foto: Peter Malmrup

Elevhemmet Dianeberg, Karlberg

Elevhemmet Dianeberg, Karlberg är nominerat med motiveringen:

Elevhemmet för kadetter är ett efterlängtat bostadstillskott på det historiskt känsliga Karlbergs-området. En sådan byggnad har provats på flera platser i området tidigare. Nu har det byggts (inflyttning 2020) och placeringen är väl vald i norra delen av området och intill några skärmande jordvallar inte långt från Essingeleden. Huset består av tre putsade flyglar med svart plåttak som är sammanbundna i bakkant av en lågdel, utförd i ett kontrasterande fasadmaterial och med sedumtäckta tak. Flyglarna är 3 våningar och inredd vind med studierum.

Arkitekturen är saklig och enkel med en lugn, harmonisk fönstersättning. Elevhemmet är väl inpassat i sitt sammanhang och ansluter till en repetitionens estetik som känns igen från arméregementenas kasernbyggnader. Omklädning och korridorer får ljus från välplacerade fönsteröppningar. Entréer är luftiga och välkomnande. Elevrummen har en redig och fungerande planlösning. De sydvästvända gårdarna har en fin relation till den öppna ängen, idag fotbollsplan, och skapar även kopplingar till övriga Karlberg och höjden på andra sidan.

Projektledare: Pär Åkesson
Arkitekt: CF Möller Arkitekter

Vit slottsfasad

Kadettflygeln, Karlberg. Foto: Peter Malmrup

Kadettflygeln, Karlberg

Kadettflygeln, Karlberg är nominerad med motiveringen:

Kadettflygeln på Karlbergs slott har allt sedan den uppfördes på 1790-talet använts som bostäder för kadetter. Genom de dryga 230 åren som byggnaden funnits har den i omgångar byggts om för att uppfylla samtidens krav och förväntningar på boende för studenter vid Karlberg, från stora sovsalar, via mindre delade rum till dagens enskilda rum med toalett. Den ombyggnad som nu har genomförts har moderniserat byggnaden enligt dagens alla krav och förväntningar. Likväl har stor varsamhet visats den historiskt signifikanta miljön.

Att utforma och genomföra en omfattande ombyggnad av flygelns olika rum, byte av ytskikt, åtgärda omfattande fuktskador långt in i de bärande konstruktionerna, byte av samtliga tekniska system och tillgängliggöra en byggnad som är ett kulturhistoriskt landmärke och klassad som statligt byggnadsminne är en utmanande uppgift. Den kräver stor lyhördhet mot det befintliga och även kreativitet i lösningen av de tekniska och funktionella frågorna.

Ombyggnaden av kadettflygeln är ett fint exempel på när arkitekt, antikvarisk expertis, tekniska konsulter, entreprenör och beställare i nära samverkan tillsammans kan åstadkomma en bra helhet. Alla utmanande delar i projektet har med stort engagemang och kunnande utretts och i samarbetet har man hittat lösningar som anpassats till den historiska byggnadens karaktärsdrag och egenheter.

Projektledare: Pär Åkesson
Arkitekt: KlarkZenit Arkitekter

Stort skärmtak i mörk plåt med solceller på taket. Under taket står militärfordon parkerade.

Gotlands garnison. Foto: Karl Melander.

Gotlands garnison

Gotlands garnison är nominerat med motiveringen:

Gotlands garnison är en ett helt nytt pansarregemente, betingat av det oroliga omvärldsläget. På så vis är det unikt i vår tid och innebär sannolikt ett mönsterbildande första steg av omfattande försvarsutbyggnader i Sverige.

Det nya regementet är resultatet av ett omsorgsfullt arbete som inleddes med en arkitekttävling och har infogats på känslig alvarsmark med en arkitektur som skiljer sig från de klassiska arméregementena. Upplägget är ett motorområde i söder som gradvis övergår i ett kasernområde i norr. De ligger i fil, med skjutfältet i förlängningen, en organisation som utgår från verksamhetens flöden. Motorområdet har fått en rationell utformning med skärmtak och hallar i svart plåt.

Det har blivit en saklig och robust arkitektur som väl svarar mot sin funktion. Mot detta står kasernområdets ljusa, enkla volymer med ribbverk av trä på fasaderna. Detta sätt att markera de olika byggnadernas innehåll skapar tydlighet och stämning på ett välfunnet sätt, samtidigt som materialen reflekterar sin uppgift och sin omgivning.

Projektledare: Per Falkgren
Arkitekt: CF Möller Arkitekter

Ljusbrun tegelfasad.

Revingehed.

Ny kasern, Revingehed

Kasernen på Revingehed är nominerad med motiveringen:

Kasernområdet på Revingehed är en miljö med stort kulturhistoriskt värde, karaktäriserad av en välbevarad och enhetlig tegelarkitektur i gult och rött tegel. Den har organiserats i en regelbunden struktur med tydliga axlar och parkrum. 1995 förklarades anläggningen som statligt byggnadsminne av Riksantikvarieämbetet. Det är med andra ord en känslig miljö att förhålla sig till när Försvarsmakten nu behöver växa inom området.

Den nya förläggningsbyggnaden infogar sig väl i den övergripande ordningen, med fasader av gult och rött tegel och en välfunnen placering på kanten av kasernområdet. Huset underordnar sig de intilliggande äldre byggnaderna, samtidigt som deras eleganta och
bearbetade tegelarkitektur tydligt demonstrerar hur det nya husets proportioner och detaljer hade kunnat utformas på ett vackrare sätt. Men i stora drag är huset ändå enkelt och okonstlat, väl organiserat och samordnat. Dessutom har bygget varit ovanligt kostnadseffektivt så projektet lever väl upp till Fortifikationsverkets motto ”enkelhet och nytta”.

Projektledare: Ann Danielsson
Arkitekt: Maddison Konsult AB

Prisutdelning på Arkitekturdagen

16 april arrangeras Arkitekturdagen där vinnande objekt avslöjas och priset delas ut. Mer information om hur vi arbetar med arkitektur hittar du på den här sidan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 mars 2024