Gå till innehåll

Skog, jordbruk, jakt & fiske

Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare. Vi tar hand om cirka 370 000 hektar mark, ofta med stor biologisk mångfald och höga naturvärden. Mer än hälften av arealen skyddas i någon form,  till exempel som naturreservat och Natura 2000-områden.

Skog full med granar.

Älvdalens övningsområde. Foto: Fortifikationsverket

I linje med de nationella miljömålen prioriteras att tillvarata och utveckla de unika naturvärden som finns på övnings- och skjutfält. För skogar, parker och övningsfält finns därför skötselplaner som införlivar nutida miljöanpassning.

Försvarsanpassat skogsbruk

Skogsbruket ska i första hand förse Försvarsmakten med lämplig övningsterräng. Detta ställer särskilda krav eftersom skötseln både handlar om ett hållbart skogsbruk och om att skapa lämplig terräng att öva i. Det kan handla om skjutplatser, fria skottfält, körstråk för stridsfordon och stabs- och anläggningsplatser. Områdena måste kunna simulera skarpt läge och så långt som möjligt likna riktiga stridsmiljöer.

På en stor del av skjutfälten finns oexploderad ammunition (OXA) kvar i marken. Läs mer om hur vi arbetar med OXA.

Jordbruk, jakt & fiske

12 000 hektar av våra totalt 370 000 hektar mark upplåtes till jordbruksverksamhet i form av arrenden till lantbrukare. Jordbruket hjälper till att hålla landskapet öppet och välskött, vilket gynnar den biologiska mångfalden.

Vi har även ett antal fiske- och jakträttsavtal.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 november 2023