Gå till innehåll

Biologisk mångfald på övningsfälten

Det har visat sig att militär övningsverksamhet kan hjälpa till att skapa ett rikt växt- och djurliv. Ofta hjälper Fortifikationsverket, i samarbete med länsstyrelserna, naturen ytterligare på traven genom att skapa förutsättningar för biologisk mångfald.

Stubbe vid en sandig skogsglänta.

Foto: Nino Monastra

Revingehed i Skåne

Revingehed i Skåne är ett av våra största övningsfält och där har drygt 150 skyddsvärda och hotade växt- och djurarter identifierats. Det har visat sig att militär övningsverksamhet kan hjälpa till att skapa ett rikt växt- och djurliv.

När stridsvagnarna kör över övningsområdet bökas jord och sand upp och de sprider även frön. I hjulspåren i våtmarkerna bildas vattenansamlingar som blir lekplatser för bland annat lökgrodor och strandpaddor.

För att ytterligare hjälpa naturen på traven arbetar Fortifikationsverket med att skapa sandblottor för att sandlevande arter som till exempel hedblomster, luktvädd, rödtoppbin och gul frölöpare ska trivas.

Den hundraåriga lövskogen på området är ett hem till mängder av insektsarter. Skogen lämnas ofta orörd och gamla träd förmultnar och blir populära platser för insekter. I mitten av området finns Krankesjön som är en unik fågelsjö som lockar allt från sothöns till knölsvanar och doppingar.

Bråts skjutfält i Borås

Skylt framför en äng.

Olas äng. Foto: Fortifikationsverket.

På Bråts skjutfält finns Olas äng. För att gynna ängväxter och pollinatörer sköter Fortifikationsverket ytan med sen slåtter. Det innebär att det slagna materialet får ligga kvar och fröa sig innan vi samlar upp och tar bort det, så att marken magras ut.

På våren krattar vi ytan för att blotta jorden så att fler fröer kan gro. På det sättet skapas en blomstrande äng, med gott om ängsvädd och blåklocka, där vildbin trivs. Tack vare Försvarsmaktens verksamhet finns också tillgång till blottad sand där bina kan bygga sina djupa bohål.

Fortifikationsverket arbetar för att bevara områdets unika naturvärden. Länsstyrelsen Västra Götaland har valt att uppkalla ängen efter vår fastighetstekniker Ola tack vare hans engagemang för den biologiska mångfalden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 november 2023