Gå till innehåll

Fortifikationsverkets energimål

2021 fattades beslut om nya energimål för Fortifikationsverket. Målen är en del i vårt arbete för att minska klimatpåverkan och för att bidra till nuvarande och kommande nationella och internationella klimatmål.

Solpaneler i flera rader på en stor gräsyta.

Solcellsparken i Skövde. Foto: Tobias Andersson

Energimålen faststställer Fortifikationsverkets ambition för energiområdet inom tre målområden under perioden 2020-2030. Målområdena är:

  • minskad energianvändning med 10 % till år 2030 jämfört med 2020
  • bygga 30 % energieffektivare byggnader än miniminivån i Boverkets byggregler där så är möjligt att tillämpa
  • bygga ett nollenergihus innan år 2030.

Ett antal aktiviteter har definierats för att nå de uppsatta energimålen. Bland annat ska vi samverka med våra partners, öka energikompetensen och ta fram regionala handlingsplaner för energieffektivisering. När vi bygger ska vi använda projekteringsanvisningar för energi och miljö och för att öka den förnybara energiproduktionen och robustheten ska vi bygga solcellsanläggningar där så är möjligt.

Inriktning i Fortifikationsverkets verksamhetsplan 2024-2027 är att uppnå balans mellan köpt och egenproducerad fossilfri energi med hänsyn tagen till energilagring, reservkraft och energieffektiviseringar.

Solcellspark i Skövde

2019 etablerade Fortifikationsverket sin första solcellspark vid östra leden utanför Skövde. Ytan är stor och öppen vilket ger möjlighet till många soltimmar. Produktionen används på närliggande Skövde garnison och är cirka 500 000 kWh per år, vilket motsvarar el till cirka tvåhundra lägenheter. Räknat med en livslängd på trettio år ger parken en total besparing på cirka åtta miljoner kronor. Ett lyft för
både miljö och ekonomi.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 december 2023