Gå till innehåll

Vårt uppdrag

I fred, kris, krig och allt däremellan har Fortifikationsverket en meningsfull uppgift, nämligen att bidra till något av det viktigaste vi har – ett tryggt och fritt Sverige. Det gör vi genom att äga, utveckla och förvalta landets försvarsfastigheter.

En person och en militär diskuterar en slangkoppling under ett skärmtak med stridsfordon.

Foto: Öyvind Lund.

Vi är en av Sveriges största fastighetsägare med ett samhällsviktigt uppdrag som handlar om att bidra till att de övergripande målen för det militära och civila försvaret uppnås. Byggnader och befästningar inom totalförsvaret behöver ha fortifikatoriskt skydd och här kommer vår specialistkompetens till nytta för hela samhället.

Ett av Sveriges största fastighetsbestånd

Fastighetsbeståndet som vi vårdar och utvecklar är unikt i sitt slag. Det är brett, varierande och ska fungera såväl i fred som kris och krig. Det rör sig bland annat om kaserner, utbildningslokaler, kontorshus, verkstäder, simulatoranläggningar, hamnar, flygfält, bergrum för materiel och ledningsplatser samt vidsträckta marker och övningsområden. I vår portfölj finns också ett stort antal byggnader som är klassade som statliga byggnadsminnen.

Tillsammans för försvarsförmågan

Många av våra stora kunder och partner finns inom det militära försvaret såsom Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk och Försvarets forskningsinstitut. Andra viktiga kunder är till exempel Polismyndigheten, Post och Telestyrelsen och Kustbevakningen.

Vi samarbetar nära våra partner och det är nödvändigt att vi planerar gemensamt inom försvarsområdet då materiel, personal och infrastruktur hänger så nära samman och alla bidrar till försvarsförmågan. Till exempel behöver den beställda helikoptern en funktionell hangar och ammunitionen säker förvaring medan soldater och värnpliktiga behöver allt från utbildningsanordningar till sovplats och matsal.

Tillväxt i en osäker omvärld

Det osäkra omvärldsläget och uppbyggnaden av totalförsvaret har lett till att fler aktörer inom det militära och civila försvaret vänder sig till oss för att få stöd med fastighetskompetens och olika skyddslösningar. Behovet är stort och vi finns därför över hela landet, från norr till söder och öster till väster, där totalförsvaret behöver oss. Med uppbyggnaden av totalförsvaret växer även Fortifikationsverket. Vi gör det stadigt och klokt och är nu över 1 000 medarbetare.

Det försämrade säkerhetspolitiska läget, med krig och andra utmaningar i vår närhet och omvärld, påverkar Sveriges försvar och ställer allt högre krav på Fortifikationsverket, vårt fastighetsbestånd och vår kompetens. Vårt uppdrag är viktigare än någonsin och som expertmyndighet med rådighet, säkerhet och robusthet i fokus anser vi att Sveriges försvarsfastigheter fullt ut ska ägas, utvecklas och förvaltas av Fortifikationsverket.

Om Fortifikationsverket

 • 370 000 hektar mark varav 100 000 hektar består av skog
 • 6 400 byggnader varav drygt 300 är skyddade som byggnadsminnen
  • 5 000 försvarsanläggningar
  • 9 flygfält
  • 13 hamnar
 • 350 mil egen väg
 • 3,5 miljoner m2 bruttoarea 18,4 miljarder kronor bokfört värde fastigheter
 • 1000 anställda
 • Intäkter 4 877 miljoner kronor

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 november 2023