Gå till innehåll

Så styrs vi

Fortifikationsverket är en statlig myndighet med ett samhällsviktigt uppdrag från Sveriges riksdag och regering. Myndigheten lyder under Finansdepartementet.

Fortifikationsverkets logotype i brons på husfasad.

Foto: Öyvind Lund.

Utöver de generella regelverken om ekonomisk styrning och myndigheternas befogenheter och skyldigheter, beslutar riksdag och regering om förutsättningarna för varje myndighets verksamhet. Det sker i myndighetens instruktion, i årliga regleringsbrev och i särskilda uppdrag.

Uppföljning

Resurserna inom den offentliga sektorn ska utnyttjas på bästa sätt och användas där de bäst behövs. Därför krävs att myndigheternas verksamhet och resultat följs upp och utvärderas. Varje år lämnar Fortifikationsverket en årsredovisning till regeringen med information om bland annat kostnader, intäkter och resultat. Utifrån årsredovisningen kan regeringen följa upp och utvärdera verksamheten.

Årsredovisningarna ligger också, tillsammans med de budgetunderlag som myndigheterna lämnar, till grund för arbetet med nästa års statsbudget och regleringsbrev.

Utifrån styrningen i instruktion och regleringsbrev, händelsutvecklingen i omvärlden och våra partners behov tar vi fram en intern verksamhetsplan som revideras årligen.

Myndighetsdialog

Företrädare för regeringen och Regeringskansliet träffar varje år myndighetens ledning i en så kallad myndighetsdialog där parterna diskuterar myndighetens resultat och fortsatta inriktning. Regeringen har ganska stora möjligheter att styra myndigheternas verksamhet. För att ge goda förutsättningar att på bästa sätt utforma verksamheterna inriktas styrningen på att vara strategisk och långsiktig.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 februari 2024