Gå till innehåll

Hyresmodell

Fortifikationsverket har ett unikt fastighetsbestånd och hyr ut allt från kallförråd, kontor och verkstäder till flygfält, hamnar och anläggningar under jord. För att finansiera vår verksamhet tar vi ut en hyra av våra partner och kunder, vi är alltså avgiftsfinansierade.

Hyresmodell med självkostnadshyra

Fortifikationsverket har tecknat överenskommelse om en hyresmodell med myndigheter inom försvarssektorn och totalförsvaret. Hyresmodellen baseras på självkostnader och det som påverkar hyran är förutom kapitalkostnaden (ränta och avskrivningar) i basen fem ytterligare komponenter; administration, planerat underhåll, försörjningsmedia (kostnader för kulvertar, panncentraler med mera som inte hyrs ut), reglerbar media och drift. Vi har också en liten andel hyresavtal med marknadshyra, men de är väldigt få.

Komponenter som administration, planerat underhåll och försörjningsmedier är inte möjliga för kunden att påverka. De påverkas snarast av omvärldsfaktorer som den allmänna lönebildningen, fastigheternas behov av underhåll, KPI, entreprenadindex och fasta kostnader för att ha fastigheterna anslutna till el, vatten, avlopp med mera. Däremot har kunderna möjlighet att påverka sitt lokalnyttjande och i viss mån även reglerbar media, det vill säga den direkta förbrukningen av energi och annat.

I självkostnadshyran finns inga vinstmarginaler, Fortifikationsverket ska göra ett plus minus noll resultat på ett eller några års sikt. Däremot har vi ett avkastningskrav från regeringen som baseras på hur stora lån vi har i Riksgälden som är statens egen internbank. Hur stora lån vi tar i Riksgälden styrs av kundernas behov av nyinvesteringar, ombyggnader och fastighetsförvärv och även vårt eget behov av kapital för att vidmakthålla befintligt fastighetsbestånd.

Investeringar och förvärv ökar hyreskostnaderna

Med ett allt osäkrare omvärldsläge behövs fler och större investeringar i den infrastruktur som våra partner och kunder använder. Förändringar, investeringar och förvärv innebär högre hyreskostnader och vi arbetar därför tätt tillsammans för att på bästa sätt kunna omsätta deras verksamhetskrav och behov till konkreta och kostnadseffektiva lösningar.

Vi arbetar löpande med att minska kostnaderna i de delar vi kan påverka, till exempel genom att effektivisera fastighetsdrift, investeringar och vår administration. Våra kunder och partner kan till exempel påverka användningen av energi, det vill säga reglerbar media.

För 2022 fördelar sig ersättningen hyra så här: drift 13%, reglerbar media 20%, försörjningsmedia 6%, planerat underhåll 16%, administration 11% och kapital 34%.

Det här påverkar hyran

Delar som är kostnadsdrivande för kunden:

  • Tillkommande behov såsom nya etableringar, ändring eller flytt av verksamhet, inköp av ny materiel eller liknande som ger upphov till investeringar
  • Ränteutveckling
  • KPI, BKI och entreprenadindex
  • Priser för medier och energi

Delar som kunden kan påverka:

  • Effektivisering av sitt lokalnyttjande
  • I viss mån energianvändningen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 november 2023