Gå till innehåll

Göteborg

Verksamheten på Käringberget i Göteborgs garnison har ökat kraftigt sedan Älvsborgs amfibieregemente återetablerades 2021. Tillväxten innebär att garnisonen under de kommande åren står inför en lång rad bygg- och renoveringsprojekt.

Rödmålad förrådsbyggnad med spetsiga tak i gammal stil.

Foto: Nino Monsastra.

I takt med att verksamheten växer uppstår nya behov, till exempel av förråd, kontorslokaler och uppställningsytor. Eftersom en betydande del av befintlig byggnation och infrastruktur är sliten, till exempel matsal och kaserner, kommer också antalet underhålls- och renoveringsarbeten att öka kraftigt under de kommande åren. Detta kommer att märkas både på Käringberget samt i hamnområdet vid Tångudden.

Stor och växande verksamhet

Inom garnisonen är 1 000 av Försvarsmaktens medarbetare verksamma, liksom 300 värnpliktiga. Därutöver arbetar här 200 personer i andra myndigheter och organisationer; Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Kustbevakningen, Sjö- och flygräddningscentralen (Sjöfartsverket) och Sjöpolisen.

Till Göteborgs garnison hör även anläggningen i Skredsvik i Uddevalla samt skjut- och övningsfält, bland annat i Göteborgs skärgård.

Trångt på Käringberget

På Käringberget samsas Försvarsmakten och andra myndigheter om ytan med ett stort antal närboende, som i många fall bor tätt intill garnisonsområdet. Här informerar Fortifikationsverket om kommande bygg- och infrastrukturprojekt som kan komma att påverka närboende. Informationen kommer att uppdateras löpande.

Fotnot: Ordet käring i det här sammanhanget styftar på "sjömärke, röse till ledning för sjöfarande".

Arbeten inom Göteborgs garnison

2024-06-03: Ny uppställningsplats för båtar vid Tångudden (*uppdaterad*)

Mellan februari – september 2024 pågår arbetet med en ny uppställningsplats för båtar och materiel inne på området vid Tånguddens grind.

Arbetet sker vardagar mellan kl. 7-16, samt ibland till kl. 18. Under vecka 23 kommer sprängarbeten att genomföras i begränsad omfattning.

Projektet kommer att medföra en del buller, framför allt från grävmaskiner, liksom från byggtrafik till och från platsen. Vid uppställningsplatsen ska tio belysningsstolpar sättas upp.

2024-02-07: Montering av mast vid Tångudden

Under året kommer en mast att monteras inne på området vid Tångudden, och för detta ska även ett betongfundament gjutas. Arbetet förväntas ta sammantaget en vecka och kommer sannolikt inte att medföra något buller. Däremot kommer det att förekomma extra trafik när arbetet sker. Masten kommer att vara 12 meter hög.

2024-02-07: Tångudden blir militärt skyddsobjekt

För att öka säkerheten kommer området innanför stängslet vid Tångudden att bli ett militärt skyddsobjekt. Länsstyrelsen förväntas att fatta beslut om detta under våren. Skyddsobjektsskyltar kommer att sättas upp på stängslet och där kommer det att framgå att det råder fotoförbud på området (innanför stängslet). På sikt kommer även stängslet att bytas ut. Grinden kommer att hållas låst dygnet runt och garnisonens vaktstyrka kommer att patrullera hela området.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 juni 2024