Gå till innehåll

Karlskrona

Karlskrona garnison har verkat i olika former ända sedan 1600-talet och är idag en av Sveriges största garnisoner. Själva hjärtat i verksamheten är örlogshamnen som under de kommande fyra åren ska rustas upp och byggas ut.

en ubåt vid kaj

Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten

Garnisonen består av marinbasen, som har sitt huvudsäte här, liksom tredje sjöstridsflottiljen, första ubåtsflottiljen, Sjöstridsskolan och Blekingegruppen. Utöver Försvarsmakten finns även Försvarets materielverk (FMV) liksom Fortifikationsverket representerade här.

Renovering och nybyggnation

Under våren 2024 påbörjades arbetet med renovering och nybyggnation av pirerna i Örlogshamnen. I augusti genomförs rivningsarbeten av den befintliga kajkonstruktionen. Därefter genomförs pålning och så kallad spontning, vilket är arbetsmoment som kan både bullra och vibrera. Detta arbete pågår till och med det första kvartalet 2025 och fortsätter därefter under hösten 2025 när nästkommande etapper påbörjas.

Pålningen i hamnen kan orsaka både buller och markvibrationer och påverka både dem som bor i närheten, men också de som bor ute i skärgården.

Ökad trafikmängd

Från och med augusti kommer mängden lastbilstransporter av byggmaterial att öka genom Karlskrona centrum. Transporterna sker under vardagar klockan 06.00-18.00. Den ökade trafikmängden kommer att förekomma fram till och med 2026.

Frågor och svar

Både nybyggnation samt renoverings- och underhållsarbeten.

De arbeten som orsakar buller, vibrationer och mer trafik påbörjas vecka 32 2024, det vill säga i början av augusti.

Arbetet beräknas pågå i cirka fyra års tid, det vill säga fram till 2028.

Anledningen till nybyggnationen är att den nya ubåtstypen A 26 som är nästa generations ubåt av Blekingeklass kräver en ny pir. Övriga renoverings- och underhållsarbeten beror på att den tekniska livslängden för vissa kajkonstruktioner har passerat.

Fakta Örlogsstaden Karlskrona

Örlogsstaden Karlskrona anlades av militärstrategiska skäl när Karl XI i slutet av 1670-talet ville ha en örlogsbas i Blekinges östra skärgård. Anledningen var att stormakten Sveriges områden runt Östersjön behövde kontrolleras, och Karlskrona var isfri större delar av året än Stockholm. 1998 utnämndes Karlskrona till världsarv av FN-organet Unesco.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2024