Gå till innehåll

Dalregementet (I 13) i Falun

I samband med försvarsbeslutet 2020 gav riksdagen Försvarsmakten och Fortifikationsverket i uppdrag att påbörja återetableringen av Dalregementet i Falun.

översiktsbild över ett skogsområde.

Översiktsbild över Myranområdet i Falun

Dalregementet återinvigdes redan 23 oktober 2021 och verksamheten bedrivs sedan dess i tillfälliga lokaler i avvaktan på att det nya regementsområdet ska bli klart.

Tillsammans med Försvarsmakten har vi analyserat olika alternativ för var det nya regementsområdet bör placeras. I det så kallade Myranområdet utreder vi en möjlig lokalisering, men exakt var gränserna för det nya regementsområdet ska ligga är ännu inte beslutat. När det finns samsyn mellan oss, Försvarsmakten och Falu kommun går det att presentera ett mer detaljerat förslag, vilket även kommer att presenteras i planprogram och i detaljplanen.

Den aktuella marken tillhör Falu kommun och det är också kommunen som fattar beslut om den ska säljas till Fortifikationsverket.

Öppenhet och samexistens

Övningsfältet vid Myran är ett av Faluns största rekreationsområden och i dag kan allmänheten vistas här när det inte används. Den öppenheten vill vi bevara. Ambitionen är att behålla så mycket som möjligt av naturområdet eftersom det är viktigt för både allmänheten i Falun liksom för försvarsanställda och värnpliktiga.

Vad händer nu?

Försvarsmakten håller på att fastställa vilka behov som finns, Fortifikationsverket arbetar med att ta fram en genomförandeplan och Falu kommun arbetar med planprocessen.

Även om många utredningar redan har genomförts, exempelvis naturvärdesinventering, klimatstudie, trafikutredning, arkeologisk utredning, geoteknisk undersökning och markmiljöundersökning, är det fortfarande mycket arbete som återstår.

Det sker i en steg-för-steg-process i nära samarbete med Försvarsmakten och Falu kommun där vi i takt med att olika underlag blir klara successivt justerar planeringen.

Vi kommer att presentera en genomförandeplan när vårt eget utredningsarbete liksom kommunens planprocess har kommit längre.

Frågor och svar

I försvarsbeslutet 2020 fattade riksdagen beslut om sex nya regementen och flottiljer. Återetableringen av Dalregementet i Falun är en del av detta.

Det är en del av Försvarsmaktens tillväxt för att stärka försvarsförmågan i en tid med osäker omvärldsutveckling. Falun är strategiskt viktigt, bland annat för att säkra vägarna till och från Norge.

Det är en sammanvägning av flera aspekter som talar för den valda platsen. Här finns möjlighet att skapa en robust struktur för verksamheten i sin helhet. Främst handlar det om närheten till det befintliga övnings- och skjutfältet som är centralt för framtida tillväxt.

Ja, det kommer att finnas möjlighet att ta del av planer och att yttra sig i processen kring hur området ska utvecklas.

Det beror bland annat på när Försvarsmakten lägger sina beställningar till oss, hur lång tid kommunens detaljplanearbete tar liksom om det sker några överklaganden.

Eftersom det fortfarande är tidigt i processen och flera viktiga ingångsvärden saknas, är det svårt att ge ett specifikt besked för när det nybyggda regementet kan tas i drift.

Antalet värnpliktiga som utbildas idag är cirka 100 och när det nya regementet är klart kommer cirka 250 värnpliktiga att utbildas varje år. Försvarsmakten bedömer att ökningen kommer att märkas av marginellt.

I tillfälliga lokaler som Fortifikationsverket hyr in åt Försvarsmakten på det gamla regementsområdet och i det gamla sanatoriet i Högbo.

När I 13 lade ner sin verksamhet 2020 såldes det till en privat fastighetsägare som hyr ut lokalerna till en mängd olika företag, föreningar och organisationer. Vare sig lokaler eller området i stort är inte heller anpassade till Försvarsmaktens nuvarande verksamhet.

Tidslinje – Dalregementet

1625 – 2000: Dalregementet verkar under olika former

30 juni 2000: Dalregementet avvecklas efter ett beslut i riksdagen

15 december 2020: Riksdagen fattar beslut om att Dalregementet ska återetableras i Falun

23 oktober 2021: Dalregementet återinvigs

8 augusti 2022: De första värnpliktiga på över 20 år rycker in för att göra sin grundutbildning

23 maj 2023: Regeringen ger Försvarsmakten och Fortifikationsverket i uppdrag att påbörja arbetet med projektering av regementsområde för Dalregementet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 maj 2024