Gå till innehåll

Bergslagens artilleriregemente (A 9) i Kristinehamn

Nu är A 9 på plats på Harberget som är den plats där det nya regementet ska ligga. Detta är en viktig milstolpe i återetableringen av Försvarsmaktens verksamhet i Kristinehamn.

Närbild på skog med höga tallstammar och mindre granar samt lingon- och blåbärsris.

Skog på Harberget i Kristinehamn. Foto: Viktoria Cassersten/Försvarsmakten.

I samband med försvarsbeslutet 2020 gavs Försvarsmakten och Fortifikationsverket i uppdrag att påbörja återetableringen av Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn.

Tillsammans med Försvarsmakten och Kristinehamns kommun har vi sett över olika alternativ för var det nya regementet ska lokaliseras och har kommit fram till att den bästa platsen är Harberget i utkanten av tätorten.

Området ger goda förutsättningar när det gäller långsiktig ekonomi och utveckling för den militära verksamheten. Dessutom ligger det centralt men ändå i utkanten av tätorten och har goda möjligheter till kommunikationer.

Steg mot en permanent etablering

I kommunens översiktsplan pekas Harberget ut som ett utredningsområde för återetablering av försvaret, men att det krävs en detaljplan som tillåter den här typen av verksamhet. En godkänd detaljplan är grunden för att kunna söka bygglov.

Under perioden 15 november – 22 december 2023 var ett förslag till detaljplan ute på remiss Länk till annan webbplats.

Kommunen har därefter arbetat fram en detaljplan för det nya regementsområdet och den är nu ute på samråd.

Samtidigt pågår en rad utredningar om exempelvis trafik och vatten.

Frågor och svar

Det beror på en rad olika faktorer, men arbetet går enligt plan och det går bra. Vi planerar att sätta spaden i backen under 2026. Innan vi kommer så långt är det dock ett antal beslut som ska fattas och sedan följer planering och projektering.

Målsättningen är att verksamheten ska vara igång framåt 2030. För att tidplanen ska hålla innebär det att markförberedelserna och byggnationerna behöver komma igång inom de kommande åren.

I dag går det inte att säga exakt hur stort området blir, men den preliminära bedömningen för själva regementsområdet är cirka 50 hektar. Därutöver tillkommer närövningsområdet öster om det område som planläggs, där de värnpliktiga bland annat kommer att övningsköra på skogsvägar.

Rekreationsområdet är viktigt för både allmänheten i Kristinehamn liksom för värnpliktiga och försvarsanställda. Allmänheten kommer i huvudsak att kunna vistas i skogen på närövningsfältet, men vid övningar kommer fältet att avlysas och då får inte allmänheten vara där. Exakt hur området ska nyttjas kommer att utredas i fortsatt dialog med Kristinehamns kommun.

Det som byggts är tillfälliga kontorsbyggnader som A 9 flyttade in i under våren 2024. Dessa byggnader har fått ett tillfälligt bygglov. När regementet är klart kommer den här verksamheten att flyttas in på själva regementsområdet.

Det kommer att utformas med dels ett kasernområde och dels ett motorområde. Runt själva regementsområdet kommer ett områdesskydd, ett så kallat perimeterskydd, att uppföras.

Nej, kommunen äger endast en del av marken och därför pågår just nu även dialog med andra markägare i området.

På närövningsfältet på Harberget kommer grundläggande soldatutbildning att genomföras. Det som bullrar mest, det vill säga den skarpa artilleriskjutningen, kommer dock att ske på Villingsberg eller något annat av Försvarsmaktens skjutfält.

Innan detaljplanearbetet inleddes utredde Försvarsmakten och Fortifikationsverket en rad platser inom Kristinehamns kommun för att hitta den mest lämpliga platsen för en återuppbyggnad av regementet. Ett av alternativen var en lokalisering på gamla Presteruds övningsfält. I den samlade bedömningen av de olika alternativen blev dock resultatet att Harberget är det alternativ som har bäst förutsättningar.

Tidslinje

1943 – 2000: Artilleriregementet verkar under olika former.

30 juni 2005: Artilleriregementets verksamhet i Kristinehamn avvecklas efter ett beslut i riksdagen och överförs till Artilleriregementet i Boden.

15 december 2020: Riksdagen fattar beslut om att Artilleriregementet ska återetableras i Kristinehamn.

Sommar 2021: Artilleriutbildningen för värnpliktiga startar vid Skaraborgs regemente i Skövde, som är A 9:s fadderförband.

4 december 2022: Bergslagens artilleriregemente återinvigs.

23 maj 2023: Regeringen ger Försvarsmakten och Fortifikationsverket i uppdrag att påbörja arbetet med projektering av regementsområdet för Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn.

13 november 2023: Detaljplanen för det nya regementsområdet går ut på remiss.

25 april 2024: Invigning av temporära kontorslokaler på Harberget.

Höst 2024: Granskning av detaljplanen planeras att genomföras.

2025: Fortsatta utredningar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 maj 2024