Gå till innehåll

Västernorrlands regemente (I 21) med Jämtlands fältjägarkår i Östersund

I samband med försvarsbeslutet 2020 gavs Försvarsmakten och Fortifikationsverket i uppdrag att påbörja återetableringen av Västernorrlands regemente i Sollefteå med detachement i Östersund.

Tillsammans med Försvarsmakten och Östersunds kommun har vi i en tidigare fas studerat tre olika alternativ för var det nya utbildningsdetachementet i Östersund ska placeras. Det som bedömdes ha bäst förutsättningar är Torråsen.

Det som talar för platsen är bland annat närheten till befintlig övningsterräng och skjutbanor i Dagsådalen och Kånkbacken, liksom närheten till Östersund. Här finns goda möjligheter att skapa en robust struktur för den militära verksamheten, idag och i framtiden.

Inga beslut är fattade vad gäller detaljer eller byggnation. Däremot har Fortifikationsverket lämnat in en planansökan till Östersunds kommun och utredningar pågår, som underlag både för vår planering och detaljplanen.

Frågor och svar

I försvarsbeslutet 2020 fattade riksdagen beslut om sex nya regementen och flottiljer. Återetableringen av Västernorrlands regemente i Sollefteå och Östersund är en del av detta.

Det är en del av Försvarsmaktens tillväxt för att stärka försvarsförmågan i en tid med osäker omvärldsutveckling. Sollefteå och Östersund är strategiskt viktiga platser, bland annat för att säkra förbindelser till och från Norge.

I Torråsen några kilometer nordost om Östersund mellan väg 87 och väg E45 i anslutning till övningsterräng och skjutbanor i Dagsådalen och Kånkbacken. Marken har tidigare ägts av staten som en del av Försvarsmaktens/Fortifikationsverkets övningsområde.

Utanför själva stängslet kommer man i normalfallet att ha fritt tillträde till friluftsområdet. Under byggtiden kan det dock bli tillfälliga störningar och avstängningar. Under övningar kan också vissa områden komma att avlysas.

Skidspåren kommer att vara kvar, men dragningen av dem kommer att justeras med hänsyn till planerade byggnationer. Om det på grund av byggnationerna skulle krävas finns det förutsättningar att ersätta delar av skidspåren som sedan kan nyttjas av både allmänheten och Försvarsmakten.

Vi har undersökt om det förekommer oexploderad ammunition, så kallad OXA, på platsen, vilket det inte gör. En geoteknisk undersökning av markförhållandena visar att marken kan bebyggas och en miljöteknisk utredning visar att det inte förekommer några miljöföroreningar. Vidare har Östersunds kommun genomfört bland annat en naturvärdesinventering liksom en arkeologisk undersökning, och ingen av dessa visar något hinder för en etablering. Därutöver har SMHI genomfört en klimatstudieoch eftersom Torråsen är högt beläget finns det ingen risk för höga vattenflöden.

Bland annat en dagvattenutredning, en trafikutredning samt en utredning avseende anslutningar för teknisk försörjning.

Det är för tidigt att säga, eftersom det fortfarande är tidigt i processen. Tidpunkten för byggstart beror på vad som sker i det pågående utredningsskedet.

Under 2023 och 2024 pågår detaljplaneprocessen och projektering, bland annat med olika utredningsarbeten. Utredningsunderlagen förväntas levereras i december 2023 samt i februari 2024. Generell tidplan för detaljplanen är ett-två år.

Planansökan omfattar cirka 70 hektar, men den preliminära storleken på regementsområdet är cirka 40 hektar. I dagsläget finns ingen exakt siffra fastställd.

I dagsläget är ingen expansion inplanerad, men om behovet skulle uppstå planerar vi för möjligheten att kunna bygga ut till brigadutbildningsplattforms storlek, det vill säga utbildning av cirka 850 värnpliktiga per år.

Vi hyr bland annat tillfälliga lokaler av Frösö Park på Frösön, vilket är före detta F 4:s kaserner. Det som hyrs används till kontorsutrymmen och förläggning för värnpliktiga.

Tidslinje – Jämtlands fältjägarkår

1670–1997, 2000–2004: Jämtlands fältjägarkår verkar under olika former

31 december 2004: Jämtlands fältjägarregemente avvecklas efter beslut i riksdagen

15 december 2020: Riksdagen fattar beslut om att Västernorrlands regemente ska återetableras i Sollefteå och Östersund

16 januari 2022: Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår invigs

20 juni 2022: De första soldaterna rycker in till Jämtlands fältjägarkår i Östersund

23 maj 2023: Regeringen ger Försvarsmakten och Fortifikationsverket i uppdrag att påbörja arbetet med projektering av regementsområden för Västernorrlands regemente

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 november 2023