Gå till innehåll

Västernorrlands regemente (I 21) i Sollefteå

Flera olika alternativ för var det nya regementet i Sollefteå bör placeras har utretts. Det område som fortfarande utreds och där resultaten ser lovande ut, är längs Tjärnmyrvägen, öster om byn Vemyra.

Tillsammans med Försvarsmakten har Fortifikationsverket analyserat olika alternativ för var det nya regementsområdet i Sollefteå bör placeras. Inledningsvis fanns tre alternativ som bantades ner till ett: söder om riksväg 90.

Där genomfördes omfattande utredningar och allt eftersom visade det sig att det finns utmaningar med området. Till exempel består marken delvis av gammal sjöbotten, vilket riskerar att medföra både merkostnader och förseningar.

Tjärnmyrvägen bättre alternativ

Under 2023 identifierades därför en alternativ etableringsplats: längs Tjärnmyrvägen, i närheten av både skjutfält och övningsområde, öster om byn Vemyra. Området har utretts och resultaten ser lovande ut. Till exempel är markförhållandena bättre här och anslutningar till det allmänna vägnätet är enklare.

Utredningarna visar också att naturvärdena inte är lika höga och omfattande som i det initiala området. Det är också närmare till både skjutfält och övningsområdet, vilket är positivt för Försvarsmaktens verksamhet. Beslut gällande var regementet ska lokaliseras är dock ännu inte fattat.

Frågor och svar

I försvarsbeslutet 2020 fattade riksdagen beslut om sex nya regementen och flottiljer. Återetableringen av Västernorrlands regemente i Sollefteå och Östersund är en del av detta.

Det är en del av Försvarsmaktens tillväxt för att stärka försvarsförmågan i en tid med osäker omvärldsutveckling. Sollefteå och Östersund är bland annat strategiskt viktiga platser för att säkra förbindelser till och från Norge.

Vår samlade bedömning utifrån fakta som är kända idag, är att det är möjligt att lokalisera regementet längs Tjärnmyrvägen. Men inga beslut är fattade, även om undersökningsresultaten hittills ser lovande ut.

Markförhållandena är bättre, anslutningar till det allmänna vägnätet är enklare och hittills visar utredningarna att naturvärdena inte är lika höga och omfattande som i det andra området. Vidare finns ingen känd oexplocerad ammunition (OXA) i området. Det är också närmare till det stora övnings- och skjutfältet, vilket är positivt för Försvarsmaktens verksamhet.

Försvarsmakten är positiv till Vemyra som alternativ, inte minst för att regementsområdet då hamnar närmare övnings- och skjutfälten, vilket är positivt för den militära verksamheten.

Sollefteå kommun har uttryckt att man kommer att stötta Försvarsmakten och Fortifikationsverket att välja det alternativ som blir bäst och som stärker möjligheterna för tillväxt i Sollefteå.

Ja, detta är en öppen process och liksom vid andra nybyggnationer kommer det att finnas möjlighet att ta del av planer och yttra sig i de olika stegen. Det är många i Sollefteå och Västernorrland som har arbetat aktivt och på det sättet bidragit till att regeringen fattade beslut om etablering i Sollefteå.

Om det visar sig att detta blir den slutgiltiga lokaliseringen för I 21 i Sollefteå, kan området komma att påverkas på olika sätt, bland annat genom en ökad trafik under byggtiden.

Vi är fortfarande i ett väldigt tidigt skede, men utifrån vad vi ser nu kan byggstart ske tidigast 2026, beroende på hur detaljplanearbetet går.

Att bygga ett nytt regemente är en komplicerad process med många utmaningar där olika intressen hela tiden måste vägas mot varandra. Samtidigt är det viktigt att börja bygga så fort som möjligt. Under de senaste månaderna har vi därför genomfört ett antal utredningar för att säkerställa att den valda platsen har rätt förutsättningar.

Totalt cirka 40–50 hektar, men storleken är ännu inte fastställd.

Vi hyr tillfälliga lokaler för kontorsutrymmen och boende för de värnpliktiga på det gamla regementsområdet.

Det gamla kasernområdet är till att börja med för litet rent storleksmässigt. Det handlar även om verksamhetssäkerhet och brist på utvecklingsmöjligheter eftersom området alltsedan nedläggningen 2000 har bytt inriktning. I dagsläget finns både bostäder och civila verksamheter på det gamla regementsområdet. Men det handlar även om hållbarhet och långsiktiga kostnader, då byggnaderna, som är över 100 år gamla, har högre drift- och underhållskostnader än nybyggda. Området ägs dessutom av en privat fastighetsägare.

Tidslinje – Västernorrlands regemente

1869 – 2000: Västernorrlands regemente verkar under olika former

30 juni 2001: Regementet avvecklas efter beslut i riksdagen

15 december 2020: Riksdagen fattar beslut om att Västernorrlands regemente ska återetableras i Sollefteå och Östersund

16 januari 2022: Västernorrlands regemente återinvigs

8 augusti 2022: De första värnpliktiga på över 20 år rycker in för att göra sin grundutbildning

23 maj 2023: Regeringen ger Försvarsmakten och Fortifikationsverket i uppdrag att påbörja arbetet med projektering av regementsområde för Västernorrlands regemente.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 maj 2024